شرکت تیمچه

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ‌ﻣﻮن، ﺑﺘﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس رﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن و رﺿﺎﯾﺖ رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎره. اون ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﻤﻮن رو ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ‌دوﻧﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺗﯿﻤﭽﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﯾﻢ اﺛﺮﮔﺬار و ارزش‌آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۹ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ‌ﭼﺎﻟﺸﯽ رو ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ‌ﺧﻮاﯾﻢ ﺗﯿﻤﭽﻪ رو ﺑﻪ یکی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎی ﻓﺮوش آﻧﻠﺎﯾﻦ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارن و روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ در ﺧﻮدﺷﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻦ.

فرهنگ کاری در تیمچه

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ارزشﻫﺎی ﺷﻌﺎری، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﺷﻮن ﻫﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﺟﺎی راه ﺣﻞ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ.

ﻣﺎ در ﺗﯿﻤﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و درﻋﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف‌ﻫﺎﻣﻮن، ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی‌ﻣﻮن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﯾﻢ ﮐﺴﯽ رو در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﻮن ذوب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ارزش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﮑﺮ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.

مزایای تیمچه

ساعت کاری منعطف

بیمه تکمیلی

تسهیلات خرید اقساطی

نهار و میان‌وعده

اتاق استراحت

اتاق بازی

ﭘﻨﺞ روز ﮐﺎری
در هفته

۲ روز دورکاری اختیاری در ماه

همراه با تیمچه

جهت مشاهده فرصت‌های شغلی و یا ارسال رزومه خود از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.